IELTS Listening Practice Test

1-2

Which TWO possible objections to a roof garden are discussed?
A
problems of access
B
the cost of construction
C
the time needed to install it
D
who will look after it
E
how to support the weight of it

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley30 Mình cần nghe xem đâu là 2 lý do mà người ta có thể phản đối về roof garden

=> Đáp án sẽ tới khi nghe "I’ve decided to design a roof garden for a supermarket." smiley5 Tutor hỏi: "Why do you think a supermarket chain would be willing to meet the expense of construction? You do realize that would be the first thing they raise"

=> Vấn đề được đặt ra là chi phí xây dựng => Đáp án là Bcheck

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford