IELTS Listening Practice Test

1

Why did a port originally develop at Manham?
A
It was safe from enemy attack.
B
It was convenient for river transport.
C
It had a good position on the sea coast.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Sau khi nghe đến "The port of Manham" là bạn biết đáp án chuẩn bị vào.

check Sau đó nghe "and developed here because it’s the highest navigable point of the Avon – boats can go no higher up this river – and proved a handy place to load and unload cargo to and from the sea, which is over 23 miles away."

>> Và nó được phát triển ở đây vì nó là điểm điều hướng cao nhất của Avon - thuyền có thể đi không cao lên con sông này - và chứng tỏ là một nơi thuận tiện để tải hàng hóa

>> Vì đây là nơi điều hướng và thuận tiện vận tải hàng hóa nên sẽ là nơi thuận tiện cho vận tải trên biển

>> Chọn B smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford