IELTS Listening Practice Test

1

In the eighteenth century, the
Land

still determined how most people made a living.

2

In the ground were minerals which supported the many
Industries l trades

of the region.

3

Since the late sixteenth century the French settlers had made
Glass

.

4

In Cheshire
Salt

was mined and transported on the River Mersey.

5

Potters worked in a few
Villages

situated on the small hills of North Staffordshire.

1

In the eighteenth century, the
Land

still determined how most people made a living.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley14 Đáp án cần tìm liên quan tới thế kỷ 18 (In the eighteenth century, the .... still determined how most people made a living)

=> Đáp án sẽ có sau ''and we need to go back, mainly to the eighteenth century ...'' smiley5 Mình nghe được là ''the majority of the population, ...., were dependent.... not on the geographical location of where they lived, but on the physical characteristics of the actual land they lived on.''

=> phần lớn dân số không phụ thuộc vào địa điểm họ sống mà phụ thuộc vào đất đai của họ => Đáp án là land check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford