IELTS Listening Practice Test
Example Full Name:
Answer  Jane Bond
Phone Number:USA Address:
509 

1137

, Seattle
Packing Day:Date:
11th March
Clean-up by:
5:00 p.m.
Day:


14th
About the Price:
Rather expensive
Storage Time:
ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley18 Đáp án cần điền là số điện thoại

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "what's your work phone number" smiley20 Nghe Jane đọc số điện thoại "9-4-6-3-triple 5-0" (triple 5 = 555)

=> Đáp án: 94635550 check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford