IELTS Listening Practice Test
Moving to Banford City
Example
Linda recommends living in suburb of: Dalton
Accommodation
 • Average rent:

  1
  850
   £ a month

Transport
 • Linda travels to work by 

  2
  bike/bicycle
  

 • Limited

  3
  parking
   in city centre

 • Trains to London every

  4
  30/thirty
   minutes

 • Poor train service at

  5
  weekend/weekends
  

Advantages of living in Banford
 • New

  6
  cinema
   opened recently

 • 

  7
  hospital
   has excellent reputation

 • Good 

  8
  dentist
   on Bridge Street

Meet Linda
 • Meet Linda on

  9
  Thursday
   after 5.30 pm

 • In the 

  10
  cafe
   opposite the station

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định được loại từ cần điền là số (ở đây là số tiền thuê trong 1 tháng)

smiley5 Sau khi nghe “how much it would be to rent

>> Hỏi về giá

>> Đáp án chuẩn bị vào

check Tiếp tục nghe thấy Linda trả lời “850 pounds per month.”

>> Và nghe tiếp “people typically pay. “

>> Đây là giá mà mọi người thường trả typically = average

>> 850 là đáp án cần điền smiley18

cross Sau khi nghe tiếp thấy số 900 nhiều bạn sẽ chọn đáp án này

>> Tuy nhiên nếu nghe kỹ sẽ thấy “wouldn't want to pay more than 900 pounds”

>> Bạn sẽ không muốn trả hơn 900

>> Loại đáp án này

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford