IELTS Listening Practice Test
1The speaker says that one problem with nanotechnology is that
A
it could threaten our way of life.
B
it could be used to spy on people.
C
it is misunderstood by the public.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Khi bạn nghe thấy "However, all new technologies have their teething problems" là biết đáp án chuẩn bị vào.

check Sau đó bạn nghe "with nanotechnology, society often gets the wrong idea about its capabilities"

>> Với công nghệ nano, xã hội thường hiểu sai về khả năng của nó

>> Chọn C smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford