IELTS Listening Practice Test
1
20th-and 21st-century paintings
E
includes the most popular exhibits in the museum
2
19th-century paintings
D
includes some items given by the artists
3
Sculptures
G
has had some of its contents relocated
4
‘Around the world’ exhibition
B
was recently publicized in the media
5
Coins
C
includes some items given by members of the public
6
Porcelain and glass
A
was given by one person
1
20th-and 21st-century paintings
E
includes the most popular exhibits in the museum

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Đối tượng của câu là 20th-and-21st-century paintings

=> Mình biết đáp án sắp tới sau 'we have a fine collection of twentieth and twenty-first century paintings …''

check Sau đó, người nói nhắc là ''This is the gallery that attracts the largest number of visitors''

=> Đây là gallery thu hút nhiều khác nhất, có nghĩa là nó nổi tiếng nhất

=> Chọn đáp án E smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford