IELTS Listening Practice Test
NOTES ON ISLAND HOTEL
Example Answer
 • Type of room required: double room

Time
 • The length of stay: approx 2 weeks

 • Starting date: 25th April

Temperature
 • Daytime: up to

  1

  19
    °C

 • Erratic weather

Transport
 • Pick-up service is provided.

 • Normally transferring to the airport takes about

  2

  40/forty minutes
  

Facilities
 • en-suite facilities and a

  3

  balcony
  

 • gym and spa facilities

 • a large outdoor swimming pool

 • three standard

  4

  tennis courts
  

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley32 Đáp án cần điền là nhiệt độ cao nhất vào ban ngày

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "Firstly, could you tell me whether it’s particularly hot during this time?"

smiley27 Sau đó lễ tân nói "the daytime temperature shouldn’t exceed 19 degrees Celsius, "

=> Nhiệt độ ban ngày không quá 19 độ C => Cao nhất là 19 độ => Đáp án: 19 check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford