IELTS Listening Practice Test

1

Many past owners made changes to
A
the gardens.
B
the house.
C
the farm.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Question: Many past owners made changes to

=> Meaning: Các đời chủ trước đó đã thực hiện các thay đổi cho cái gì đó

smiley5 Nghe tới "it has had a large number of owners" là biết đáp án sắp được đề cập

check Nghe thấy "Almost all of them have left their mark, generally by adding new rooms, like the ballroom and conservatory, or by demolishing others"

new rooms ballroom conservatory = các khu vực bên trong căn nhà

=> Meaning: Tất cả bọn họ đều để lại các dấu ấn, thông qua việc thêm phòng như là ballroom và conservatory, hoặc là bằng cách đập hủy các phòng khác.

=> đáp án: B. the house

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford