IELTS Listening Practice Test

1

the eldest child
G
caring

2

a middle child
F
co-operative

3

the youngest child
A
outgoing

4

a twin
E
introverted

5

an only child
B
selfish

6

a child with much older siblings
C
independent

1

the eldest child
G
caring

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Sau khi nghe "Like the consensus seems to be that oldest children are generally less well-adjusted" là biết đáp án chuẩn bị vào.

check Sau đó nghe "they were thought to be good a nurturing – certainly in the past when people had large families they would have been expected to look after the younger ones" >

> Chọn đáp án là G(caring). smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford