IELTS Listening Practice Test
Name:
John Murphy
Example Position applying for:
Answer lifeguard
Street Address:
45

Court
Contact phone number:Current part-time job:Previous at Ridgemont High School:Additional relevant work experience:Relevant skills/qualifications:
CPR certification &


CPR certification expiration date:Preferred weekly shift:Time available to start work:Advertisement source:
ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley6 Đáp án cần điền là địa chỉ

=> Đáp án sẽ tới sau ''Could you give me your address?''

smiley25 Sau đó, ứng viên nói là ''My address is 45 Elsinore Court.'' rồi đánh vần là ''it’s Elsinore. E-L-S-I-N-O-R-E.''

=> Đáp án: Elsinore check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford