IELTS Listening Practice Test

1

What did Annie discover from reading about icehouses?
A
why they were first created
B
how the ice was kept frozen
C
where they were located

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Sau khi nghe "But I found an interesting article about icehouses" là biết đáp án chuẩn bị vào.

cross Nhiều bạn nghe "Ice seen some 18th- and 19th-century ones here in the UK, so I knew they were often built in a shady area or underground, close to lakes that might freeze in the winter" thì chọn đáp án nói về địa điểm của ngôi nhà băng C (where they were located).

>> Nhưng đây là những gì Annie đã biết chứ không phải những gì cô ấy biết được khi đọc về ngôi nhà băng.

check Sau đó nghe "I didn’t realise that insulating the blocks with straw or sawdust meant they didn’t melt for months"

>> Đáp án câu này là B (how the ice was kept frozen). smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford