IELTS Listening Practice Test

Project Assignments

1The proposal will
A
be reviewed by two examiners.
B
be added to the final grade.
C
be returned with feedback.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đối tượng của câu là proposal (bài luận, đồng nghĩa với project assignment)

smiley13 Đầu tiên, tutor nhắc là ''No, next week’s due date will not be counted towards your final grade.''

=> Tức điểm bài này sẽ không tính vào điểm cuối kì => Loại đáp án B cross

smiley5Sau đó, ''The teachers are just going to read your topic and give you feedback.''

=> Mình sẽ không nhận điểm mà nhận được nhận xét từ giáo viên => Chọn đáp án C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford