IELTS Listening Practice Test
Example Type of crime reported:
Answer robbery
Name:
Anna


Date of Birth:Address:
4

St.
Post code:Nationality:
Grenadian
Number of previous burglaries:Time of apartment tenancy:Number of occupants:Entry point of burglar:Details of lost property: - Serial number of lost computer: - Material of stolen purse:


cloth

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley48 Đáp án cần điền là tên riêng

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "could you give me your first and last name?"

smiley37Nghe thấy bên cảnh sát đánh vần G-R-E-G

Người phụ nữ sửa lại G-R-I-E-G

=> Đáp án: Grieg check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford