IELTS Listening Practice Test

1

What kind of research method does the professor recommend?
A
interview
B
observation
C
questionnaire

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley47 Mình cần nghe xem professor khuyến khích research method nào

smiley28Nghe thấy "You could design a questionnaire"

Tuy nhiên nghe tiếp thấy "but you’ll soon find that distributing a questionnaire on such a large scale is somewhat troublesome."

=> Việc phân bổ questionnaire tương đối rắc rối => Loại đáp án C cross

smiley13 Nghe tiếp thấy "ideally I would like you to form one or two focus groups, and interview them"

=> Tạo một hoặc hai nhómphỏng vấn họ => Đáp án cần điền là A check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford