IELTS Listening Practice Test

1

Leela and Jake chose this article because
A
it was on a topic familiar to most students.
B
it covered both IT and education issues.
C
it dealt with a very straightforward concept.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley13 Mình cần nghe lý do Leela và Jake chọn article này

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "tell me a bit about the article and why you chose it" smiley26 Nghe thấy "we selected the article because [...] it seemed an accessible topic, even though we weren’t familiar with the technique"

=> Lý do chọn bài báo này là do chủ đề có vẻ đơn giản dễ hiểu(straightforward), cho dù speaker không biết rõ hay quen thuộc với các kỹ thuật liên quan tới nó => Không phải quen thuộc với tất cả sinh viên => Loại đáp án Across => Chọn đáp án C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford