IELTS Listening Practice Test

1

Phoebe’s main reason for choosing her topic was that
A
her classmates had been very interested in it.
B
it would help prepare her for her first teaching post.
C
she had been inspired by a particular book.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Mình cần nghe xem tại sao Phoebe chọn topic đó

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "what made you choose that focus" (focus = topic) smiley18 Nghe thấy "lots of my classmates decided on their focus really early on, mainly on the basis of what they thought would help in their future career"

=> Bạn cùng lớp chọn topic dựa trên sự nghiệp tương lai sau khi ra trường => Đây là lý do của bạn cùng lớp Phoebe chứ không phải của cô ấy => Loại đáp án B cross

smiley26Nghe tiếp thấy "I came across a book written by experienced teachers on student attitudes and that motivated me to go for the topic

=> Lấy ý tưởng từ một cuốn sách => Đáp án là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford