IELTS Listening Practice Test

1-2

Which TWO things do the students agree they need to include in their reviews of Romeo and Juliet?
A
analysis of the text
B
a summary of the plot
C
a description of the theatre
D
a personal reaction
E
a reference to particular scenes

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Question: Which TWO things do the students agree they need to include in their reviews of Romeo and Juliet?

=> Meaning: 2 thứ mà 2 students đồng tình sẽ thêm vào trong review của họ về Romeo and Juliet

Nghe tới "OK great. So first of all, I’m not sure how much information we should include in our reviews." là biết đáp án sắp được đề cập, và ta lần lượt nghe thấy

 1 "Right. Well, I don’t think we need to describe what happens"

=> không cần phải mổ tả chuyện gì xảy ra.

=> loại đáp án B: a summary of the plot cross

 2 " In an essay we’d focus on the poetry and Shakespeare’s use of imagery etc., but that isn’t really relevant in a review. "

=> trong bài essay thì sẽ tập trung vào thơ văn và cách Shakespeare sử dụng hình tượng. nhưng đây không phù hợp trong bài review.

=> loại đáp án A: analysis of the text cross

3 "And part of that means talking about the emotional impact the performance had on us . I think that’s important." - "Yes"

=> nói về ảnh hưởng tâm lý mà buổi trình diễn có trên chúng ta. tôi nghĩ nó quan trọng -- "đúng vậy"

=> chọn đáp án D: a personal reaction check

4 "And we should definitely mention how well the director handled important bits of the play – like when Romeo climbs onto Juliet’s balcony." "And the fight between Mercutio and Tybalt."

=> nên nhắc tới việc đạo diễn xử lý tốt các tình tiết của kịch diễn - như là khi Romeo trèo lên ban công của Juliet. Và trận đấu giữa Mercutio and Tybalt.

=> chọn đáp án E: a reference to particular scenes check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford