Từ Vựng Bài Nghe Romeo And Juliet

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Romeo And Juliet được lấy từ cuốn Cambridge 17 - Test 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Nghe Romeo And Juliet

describe
/dɪsˈkraɪb/
(verb). mô tả
vocab
plot
/plɒt/
(noun). kịch bản
vocab
imagery
/ˈɪmɪʤəri/
(noun). hình ảnh
vocab
relevant
/ˈrɛlɪvənt/
(adj). liên quan, thích hợp
vocab
analysis
/əˈnæləsɪs/
(noun). phân tích
vocab
emotional
/ɪˈməʊʃənl/
(adj). xúc động
vocab
impact
/ˈɪmpækt/
(noun). tác động
vocab
reaction
/riːˈækʃən/
(noun). sự phản ứng lại
vocab
personal
/ˈpɜːsnl/
(adj). riêng tư
vocab
definitely
/ˈdɛfɪnɪtli/
(adv). chắc chắn
vocab
mention
/ˈmɛnʃən/
(verb). đề cập đến
vocab
director
/dɪˈrɛktə/
(noun). giám đốc
vocab
handle
/ˈhændl/
(verb). xử lý
vocab
bits
/bɪts/
(noun). mãnh nhỏ
vocab
set
/sɛt/
(noun). hậu trường
vocab
visually
/ˈvɪzjʊəli/
(adv). trực quan
vocab
stunning
/ˈstʌnɪŋ/
(adj). Kinh ngạc
vocab
memorable
/ˈmɛmərəbl/
(adj). đáng nhớ
vocab
lighting
/ˈlaɪtɪŋ/
(noun). đèn
vocab
dimly
/ˈdɪmli/
(adv). mờ
vocab
costumes
/ˈkɒstjuːmz/
(noun). trang phục
vocab
contemporary
/kənˈtɛmpərəri/
(adj). đương thời
vocab
assume
/əˈsjuːm/
(verb). giả định
vocab
conventional
/kənˈvɛnʃənl/
(adj). cổ điển
vocab
brilliant
/ˈbrɪljənt/
(adj). xuất sắc
vocab
wasted
/ˈweɪstɪd/
(adj). lãng phí
vocab
deliver the lines
/dɪˈlɪvə ðə laɪnz/
(verb). diễn đạt câu thoại
vocab
key points
/kiː pɔɪnts/
(noun). những điểm chính
vocab
disagreement
/ˌdɪsəˈgriːmənt/
(noun). bất đồng ý kiến
vocab
tension
/ˈtɛnʃən/
(noun). căng thẳng
vocab
conflict
/ˈkɒnflɪkt/
(noun). xung đột
vocab
relate
/rɪˈleɪt/
(verb). kết nối
vocab
translation
/trænsˈleɪʃən/
(noun). dịch
vocab
challenging
/ˈʧælɪnʤɪŋ/
(adj). thách thức
vocab
frustrating
/frʌsˈtreɪtɪŋ/
(adj). làm nản lòng
vocab
intensify
/ɪnˈtɛnsɪfaɪ/
(verb). tăng cường
vocab
demanding
/dɪˈmɑːndɪŋ/
(adj). đòi hỏi
vocab
moving
/ˈmuːvɪŋ/
(adj). cảm động
vocab
depth
/dɛpθ/
(noun). chiều sâu
vocab
recognisable
/ˈrɛkəgnaɪzəbl/
(adj). có thể nhận ra
vocab
angles
/ˈæŋglz/
(noun). góc độ
vocab
interpret
/ɪnˈtɜːprɪt/
(verb). thông dịch
vocab