IELTS Listening Practice Test

Sarah's Health And Fitness Club

SARAH’S HEALTH & FITNESS CLUB MEMBERSHIP FORM
Example
First name: Harry
Last name:
1
Symonds


Date of birth: Day: 11th, Month: December, Year:
2
1996


Type of Membership:
3
full time/full-time


Activities: Badminton and
4
swimming


Payment details: Total: £450
To be paid
5
monthlyĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đáp án mình cần là Tên Họ (Last name: ... )

=> Đáp án sẽ tới sau "Let's start with your name" smiley5 Nghe thấy hỏi về surname, khách hàng trả lời là Symonds, sau đó có đánh vần ra là S-Y-M-O-N-D-S

=> Đáp án là Symonds check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford