IELTS Listening Practice Test
School Excursion

Example

Day: Wednesday
Destination:

1

the Animal Park/Animal Park


Weather:

2

cold and cloudy


Arrival time: 

3

10:15 am/10:15 a.m.


Activities Planned See: 

4

Birds of Prey


Eat: Catered lunch
Attend: 

5

the reptile display/reptile display


Return time:

6

6:30 pm/6:30 p.m.ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley30 Đáp án cần điền là tên địa điểm

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "where are we going?" (hỏi về địa điểm) smiley16 Nghe thấy "last month we went to Arthur Island, so this time we’re going to the... Animal Park"

=> Tháng trước là Arthur Island, còn bây giờ sẽ là Animal Park => Đáp án: (the) Animal Park check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford