IELTS Listening Practice Test
1What was the Sea Life Centre previously called?
world of water/World of Water
2What is the newest attraction called?
splash ride/the splash ride
3When is the main feeding time?
noon/midday/12 o'clock/12pm/ at noon/at 12 o'clock/12p.m.
4What can you do with a VIP ticket?
feed sharks/feed the sharks
5What special event will the Sea Life Centre arrange for you?
birthday party/ a birthday party
6Where will the petition for animal conservation be sent to?
government/ the government
7What can you use to test what you have learnt?
quiz/the quiz/ a quiz
1What was the Sea Life Centre previously called?
world of water/World of Water

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần biết tên cũ của trung tâm là gì

=> Đáp án sẽ tới sau '' ... may be surprised to see the name has changed'' smiley5 Theo người nói, ''We are not called World of Water anymore, since the beginning of this summer we've been renamed''

=> Kể từ mùa hè này họ đã đổi tên từ World of Water thành Sea Life Centre. => Đáp án là World of Water check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford