IELTS Listening Practice Test

1

Students want to keep the Self-Access Centre because
A
they enjoy the variety of equipment
B
they like being able to work on their own
C
it is an important part of their studies

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Câu hỏi là về lí do "Student want to keep the Self-Access Centre". Bạn sẽ nghe được "from the students’ point of view, we would like to keep it" là biết đáp án chuẩn bị vào check Sau đó bạn nghe được lí do luôn "because it provides a variation on the classroom routine and they see it as a pretty major component of their course"

>> Bởi vì nó cung cấp một sự thay đổi về thói quen trong lớp học và họ xem nó như một thành phần chính trong khóa học của họ >> Chọn C smiley18 cross Bạn sẽ loại A khi nghe tiếp và thấy "we would like to see some improvements to the equipment"

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford