IELTS Listening Practice Test
SELF-DRIVE TOURS IN THE USA

Example

Name: Andrea Brown
Address: 24, 
1
Ardleigh

Road
Postcode: BH5 2OP
Phone: 07786643091
Heard about company from: 
2
newspaper


Possible self drive tours
Trip one:
 • Los Angeles: customer wants to visit some 

  3
  theme
   parks with their children

 • Yosemite Park: customer wants to stay in a lodge, not a

  4
  tent
  

Trip two:
 • Customer wants to see the

  5
  castle
   on the way to Cambria

 • At Santa Monica: not interested in shopping

 • At San Diego: wants to spend time on the

  6
  beach/beaches
  

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định loại từ cần điền là noun (cụ thể là tên đường)

smiley5 Khi bạn nghe thấy Jamie hỏi "And your address" thì đáp án chuẩn bị vào.

check Sau đó Andrea trả lời "24, Ardleigh Road"

>> Với những danh từ riêng như thế này sẽ luôn có 1 đoạn speaker sẽ đánh vần >> A-R-D-L-E-l-G-H

>> Từ cần điền là Ardleigh smiley18

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford