IELTS Listening Practice Test

1

The speaker compares a solar eclipse today to a
A
religious experience.
B
scientific event.
C
popular spectacle.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley37 Mình cần nghe xem tác giả so sánh solar eclipse với cái gì

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "a thousand years ago, a total eclipse of the sun was a terrifying religious experience." smiley43 Người đọc nói tiếp rằng "but these days an eclipse is more likely to be viewed as a tourist attraction than as a scientific or spiritual event."

=> "to be viewed as" có nghĩa là "compares" => người đọc đã so sánh giữa "solar eclipse today" và "tourist attraction" => "tourist attraction" tương ứng về nghĩa với "popular spectacle" => Đáp án là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford