IELTS Listening Practice Test
1According to the manager what do most people like about the job of kitchen assistant?
A
the variety of work
B
the friendly atmosphere
C
the opportunities for promotion

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Khi nghe tới most of our kitchen assistants say they enjoy the work

>> Biết là đáp án sắp vào

cross Nghe they might get shouted at

>> Không phải friendly environment >> có lẽ đáp án không phải B

check Nghe tiếp thấy they're pleased that they have so many different things to do

>> Nghĩa là công việc của họ đa dạng (variety)

>> Chọn A smiley18

cross Sau đó nghe có thấy nhắc tới moving up and giving more responsibility, tức là promotion

>> Tuy nhiên đây không phải là thứ mà most people like >> loại C

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford