IELTS Listening Practice Test
Years/Time
Feature
Advantage
Disadvantage
1830s
wooden wheels covered with metal
need

than walking
quite

Chain and sprocket are


easier and

ride
harder to balance
1880s
use


more comfortable
The faster you go, the more you feel every bump.
1890s
equal-sized wheelsdangerous before brakes appeared

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley18 Mình cần nghe về lợi ích của xe đạp năm 1830s so với việc đi bộ

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "the 1830s" smiley37 Sau đó nghe "The early bike let people travel with less effort than walking."

=> Chiếc xe đạp ban đầu cho phép mọi người đi lại với ít nỗ lực hơn so với đi bộ => Đáp án: less effort check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford