IELTS Listening Practice Test
Name of Beach
Location
Geographical Features
Other information
Bandela
1 km from Bandela


surrounded by


safe for children/non-swimmers
Da Porlata
east comer of island
area around beach is


can hire


San Gett
just past 'Tip of Cain’
longest beach on island (2.5

in length)
check

on beach in rough weather
Blanaka
corner


surrounded by


can go caving and diving
Dissidor
close to Blanaka
need to walk over


need to take someĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley26 Đối tượng đầu tiên là địa điểm của bãi biển Bandela (1km from Bandela ... )

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "...first of all there's Bandela beach" smiley6 Nghe thấy "this beach is one kilometer away from the old fishing village of Bandela"

=> Bãi biển cách fishing vilage 1 km => Đáp án là fishing village check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford