IELTS Listening Practice Test
1
Choose a writer from a list provided.
A
They must do this.
2
Get biographical information from the Internet
C
They can't do this.
3
Study a collection of poems.
B
They can do this if they want to.
4
Make a one-hour video.
C
They can't do this.
5
Refer to key facts in the writer’s life.
B
They can do this if they want to.
1
Choose a writer from a list provided.
A
They must do this.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đầu tiên, câu hỏi đang bàn về việc chọn writer từ 1 list.

smiley36 Khi người đàn ông nói "I know we each have to choose an individual author"

=> Mỗi người bắt buộc phải chọn một tác giả => Đáp án có thể là A, tuy nhiên còn một dữ kiện còn thiếu từ đề "from a list provided" => Tác giả phải nằm trong danh sách => Nghe tiếp smiley19 Mình nghe tiếp thấy "Have you checked he's on the list that Dr Castle gave us? We can't just choose anyone."

=> Không được chọn ngẫu nhiên mà phải chọn từ danh sách => Đáp án: A check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford