IELTS Listening Practice Test
1-2Which TWO hobbies was Thor Heyerdahl very interested in as a youth?
A
camping
B
climbing
C
collecting
D
hunting
E
reading

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Sau khi nghe "the early life of Thor Heyerdahl?""describing the type of boy he was" là biết đáp án chuẩn bị vào.

cross Nhiều bạn nghe "hunting" thì có thể chọn câu D nhưng Victor đã phủ nhận điều đó trong câu "Heyerdahl wouldn't go hunting with his dad."

>> Loại D

cross Đáp án cũng không phải là E vì ở đây Heyerdahl chỉ "listening to his mother read to him" hoặc A vì trong câu " And quite early on he knew he wanted to become an explorer when he grew up. That came from his camping trips he went on in Norway I think". và sau đó Victor đã nói "No" để phủ nhận.

>> Loại E và A

check Sau khi nghe "it was climbing that he spent his time on as a young man"

>> Đáp án thứ 2 là câu B smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford