IELTS Listening Practice Test

1

The course has improved the environment since
A
it was regulated by law.
B
more students were involved.
C
more species were brought from other places

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley4 Mình cần nghe xem the course bắt đầu cải thiên environment từ khi nào

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "Has the course been effective in improving the environment?"

smiley18 Sau đó nghe "Since we were regulated by law last month, we are now able to hugely enhance our efforts"

=> Sau khi được điều chỉnh giờ đã có thể tăng cường effort => Đáp án đúng là A check

smiley26 Speaker có nhắc đến "more tree species" tuy nhiên đây chỉ là goal chứ không phải improvement

=> Loại đáp án C cross

smiley25Còn "more students involved" cũng được nhắc đến nhưng đây chỉ là cách để họ thực hiện được điều này

=> Loại đáp án B cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford