IELTS Listening Practice Test

1

What helped Rob to prepare to play the character of a doctor?
A
the stories his grandfather told him
B
the times when he watched his grandfather working
C
the way he imagined his grandfather at work

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Sau khi nghe "I have to write about the role I played, the doctor, how I developed the character." là biết đáp án chuẩn bị vô

>> Câu này nói về cách phát triển nhân vật từ ban đầu, có thể hiểu đây cũng là cách để chuẩn bị "prepare to play the character of a doctor".

cross Nhiều bạn sau khi nghe "He must have all sorts of stories" thì chọn câu A

>> Nhưng Rob đã nói thêm là "he never says much about his work, even now"

>> Loại A

check Sau đó nghe "I’d visualise what he must have been like in the past, when he was sitting in his consulting room listening to his patients."

>> visualised = imagined 

>> Đáp án chính là câu C

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford