IELTS Listening Practice Test
1When the group meet at the airport they will have
A
breakfast
B
coffee
C
lunch

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Nghe thấy flying to Munich

>> Liên quan tới airport

>> Biết là đáp án sắp tới

cross Nghe tiếp thấy it's too early to have lunch at the airport

>> Loại C

check Nghe tiếp I suggest we meet there for coffee at 10 >

> Tức là sẽ gặp nhau tại airport để have coffee

>> Chọn B smiley18

cross Sau đó có nhắc tới breakfast, nhưng đây là đánh lạc hướng, do speaker nói là nên have breakfast before we leave home, chứ không phải tại airport

>> Loại A

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford