IELTS Listening Practice Test
THORNDYKE’S BUILDERS

Example

Customer heard about Thorndyke’s from a friend
Name: Edith
1
Pargetter


Address: Flat 4,
2
East

Park Flats, (Behind the
3
library

)
Phone number: 875934
Best time to contact customer: during the
4
morning/mornings


Where to park: opposite entrance next to the
5
postbox


Need full quote showing all the jobs and the
6
pricesĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định từ cần điền là noun chỉ họ của Edith

smiley5 Khi bạn nghe "And what’s your name, please?" là biết đáp án chuẩn bị vào.

check Sau đó, vị khách trả lời " It’s Edith Pargetter".

>> Đến đây chưa biết cách viết sao cho đúng chính tả thì hãy nhớ là sẽ luôn có phần spelling nha "It’s P-A-R-G-E-double T-E-R"

>> Từ cần điền là "Pargetter" smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford