IELTS Listening Practice Test

Tourist Infomation Center

Drag out result image
A
B
C
D
E
F
G
H
1Gsupermarket2climbing supplies store3museum4bike hire5café

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần tìm vị trí của supermarket

=> Đáp án sẽ tới sau "If you want to get to the supermarket ...." smiley14 Mình nghe được "....go right, that's the quickest way, and then turn right at the top of Willow Lake, and it's the second building you come to opposite the old raliway station"

=> Từ Willow Lane đi về bên phải, sau đó rẽ phải lần nữa tại Willow Lake, siêu thị là tòa nhà thứ hai mình gặp, đối diện với old railway station enter

=> Đáp án là G check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford