IELTS Listening Practice Test
Client Details

Example

Name: Andrew Peterson
Educational Qualification: Degree in
1
engineering


Previous Job:
2
car salesman


Hobbies:
3
chess/play chess/playing chess


Main Skills:
4
electronics

Expected Salary ($):
5
1,200


Can start?
6
immediately


Other languages?
7
Spanish/speaks SpanishĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Đáp ná cần điền là tên một ngành học (degree in ___ )

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "It's a degree, I suppose" smiley32 Nghe thấy Andrew nói "I'm still doing it, in engineering"

=> Vẫn đang trong chương trình học engineering => Đáp án: engineering check smiley3 Sau đó nghe thấy "some of my friends are studying computing though, so I'm interested in that"

=> Chỉ là sở thích chứ không phải ngành học chính thức => Loại computing cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford