IELTS Listening Practice Test

Tutor About An IT Project

1
Customer database
D
It wouldn’t be sufficiently challenging.
2
Online sales catalogue
B
It is too ambitious.
3
Payroll
A
It would be very rewarding for the student.
4
Stock inventory
H
It would probably have the greatest impact on the company.
5
Internal security
F
It is beyond the student’s current ability.
6
Customer services
E
It would involve extra costs.
1
Customer database
D
It wouldn’t be sufficiently challenging.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Đối tượng đầu tiên là customer database

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "Well, they want some improvements made to their customer database" smiley14 Người nói bảo cái hiện tại thì không useful và thêm opinion cá nhân vào "That would be a very straightforward project, and it’d be simple enough to evaluate"

=> Loại đáp án C (It would be difficult to evaluate).cross smiley16 Sau đó nghe "but I don’t think you’d get enough out of a project like that. You wouldn’t learn anything new"

=> Nhưng tôi không nghĩ là bạn sẽ học được gì từ kiểu dự án này => Dự án này chưa đủ thách thức => Đáp án là D check (It wouldn’t be sufficiently challenging)

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford