IELTS Listening Practice Test
Drag in result image

1

G

2

E

3

C

4

A

1

GUniversity tour

2

Library tour

3

Computer lab visit

4

BBQ

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley10 Nghe thấy "what are you going to do Monday afternoon"

=> Biết đáp án sắp tới smiley40 Nghe tiếp thấy the ‘Careers Lecture’ might be helpful, but I am interested in the ‘Uni Tour

Sau đó nghe thêm "I’m doing the tour"

=> Loại đáp án B cross => Chọn đáp án G check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford