IELTS Listening Practice Test

1-2

Which TWO activities that volunteers do are mentioned?
A
decorating
B
cleaning
C
delivering meals
D
shopping
E
childcare

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Khi bạn nghe "Volunteers can do all sorts of things." (Tình nguyện viên có thể làm tất cả mọi việc, tùy theo khả năng và sở thích của họ.) là biết đáp án chuẩn bị vào

smiley18 Sau đó nghe "...they may be able to give them tips on cooking, or recommend how to plan their budget or how to shop sensibly on their income."

>>> Một số bạn nghe đến đây sẽ chọn D (shopping). Tuy nhiên, tình nguyện viên chỉ hỗ trợ hướng dẫn cách mua sắm sao cho hợp lý thôi. >>> Loại D cross

smiley5Tiếp theo "They might even do some painting or wallpapering..."

>>> 'Do some painting or wallpapering' là những việc làm cụ thể của 'decorating' >>> Chọn A check

smiley37 Tiếp đó nghe "Or even do some babysitting so that parents can go out for a while."

>>> 'Do some babysitting' là cách nói khác của 'childcare' >>> Chọn E check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford