IELTS Listening Practice Test
1Why does the speaker apologise about the seats?
A
They are too small.
B
There are not enough of them.
C
Some of them are very close together.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley43 Đáp án bạn cần nghe là "lý do người diễn giả xin lỗi về chỗ ngồi" => chỗ ngồi có vấn đề gì đó.

cross Nghe thấy "We have brought in extra seats so that no one has to stand" => đủ chỗ ngồi >< Đáp án B: There are not enough of them => không đủ chỗ ngồi. ==> Loại B.

smiley18 Nghe tiếp "but it does mean that the people at the back of the room may be a bit squashed" = Đáp án C: Some of them are very close together.

smiley15 Không nghe thấy thông tin của đáp án A: They are too small.

check Đáp án: C

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford