IELTS Listening Practice Test
1-2Which TWO warnings does Dan give about picking mushrooms?
A
Don't pick more than one variety of mushroom at a time.
B
Don't pick mushrooms near busy roads.
C
Don't eat mushrooms given to you.
D
Don't eat mushrooms while picking them.
E
Don't pick old mushrooms.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Thông tin mình cần nghe "Dan đưa ra 2 LỜI CẢNH BÁO về việc hái nấm"

smiley10 Biết sắp có thông tin ở "The other thing to avoid is ..."

smiley12 Nghe được "The other thing to avoid is mushrooms growing beside busy roads for obvious reasons."

Mình có: B. Don't pick mushrooms near busy roads. The other thing to avoid mushrooms growing beside busy roads for obvious reasons>> điều cần tránh + nấm mọc bên đường đông đúc vì lý do nguy hiểm.

check Đáp án: B

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford