Từ Vựng Bài Nghe Picking wild mushrooms

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Picking wild mushrooms được lấy từ cuốn Cambridge 18 - Test 3. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Nghe Picking wild mushrooms

warning
/ˈwɔrnɪŋ/
(noun). cảnh báo
vocab
pick
/pɪk/
(verb). nhặt
vocab
mushroom
/ˈmʌʃrum/
(noun). cây nấm
vocab
old
/oʊld/
(adj).
vocab
safety
/ˈseɪfti/
(noun). sự an toàn
vocab
poisonous
/ˈpɔɪzənəs/
(adj). độc
vocab
avoid
/əˈvɔɪd/
(verb). tránh xa
vocab
consume
/kənˈsum/
(verb). tiêu thụ
vocab
edible
/ˈɛdəbəl/
(adj). ăn được
vocab
wild
/waɪld/
(adj). hoang dã
vocab
peel
/pil/
(verb). gọt vỏ
vocab
unsafe
/ənˈseɪf/
(adj). không an toàn
vocab
destroy
/dɪˈstrɔɪ/
(verb). hủy hoại
vocab
toxin
/ˈtɑksən/
(noun). chất độc
vocab
brightly
/ˈbraɪtli/
(adv). rực rỡ
vocab
smell
/smɛl/
(noun). mùi
vocab
be aware of
/bi əˈwɛr ʌv/
(verb). coi chừng, nhận thức
vocab
deer
/dɪr/
(noun). con nai
vocab
squirrel
/ˈskwɜrəl/
(noun). con sóc
vocab
pale
/peɪl/
(adj). màu nhạt
vocab
dull
/dʌl/
(adj). nhạt nhoà, buồn tẻ
vocab
untrue
/ənˈtru/
(adj). sai sự thật
vocab
wooded
/ˈwʊdɪd/
(adj). cây cối rậm rạp
vocab
disturb
/dɪˈstɜrb/
(verb). quấy rầy
vocab
park
/pɑrk/
(noun). công viên
vocab
countryside
/ˈkʌntriˌsaɪd/
(noun). nông thôn
vocab
habitat
/ˈhæbəˌtæt/
(noun). môi trường sống
vocab
early
/ˈɜrli/
(adv). sớm
vocab
beginner
/bɪˈɡɪnər/
(noun). người bắt đầu
vocab
reference
/ˈrɛfrəns/
(noun). nguồn tham khảo
vocab
app
/æp/
(noun). ứng dụng
vocab
recommend
/ˌrɛkəˈmɛnd/
(verb). gợi ý
vocab
rely on
/rɪˈlaɪ ɑn/
(verb). dựa vào, phụ thuộc
vocab
identify
/aɪˈdɛntəˌfaɪ/
(verb). nhận dạng
vocab
signal
/ˈsɪɡnəl/
(noun). tín hiệu
vocab
expert
/ˈɛkspərt/
(noun). chuyên gia
vocab
middle
/ˈmɪdəl/
(noun). ở giữa
vocab
wood
/wʊd/
(noun). rừng cây
vocab
conservation
/ˌkɑnsərˈveɪʃən/
(noun). bảo tồn
vocab
rare
/rɛr/
(adj). hiếm
vocab
limited
/ˈlɪmɪtɪd/
(adj). giới hạn
vocab
amount
/əˈmaʊnt/
(noun). số lượng
vocab
collect
/kəˈlɛkt/
(verb). sưu tầm
vocab
endangered
/ɪnˈdeɪnʤərd/
(adj). bị đe dọa
vocab
in decline
/ɪn dɪˈklaɪn/
(preposition). suy giảm
vocab
demand
/dɪˈmænd/
(noun). yêu cầu
vocab
locally
/ˈloʊkəli/
(adv). tại địa phương
vocab
rise
/raɪz/
(noun). tăng lên
vocab
building development
/ˈbɪldɪŋ dɪˈvɛləpmənt/
(noun). phát triển tòa nhà
vocab
reservoir
/ˈrɛzəˌvwɑr/
(noun). Hồ chứa
vocab
store
/stɔr/
(verb). cửa hàng
vocab
fridge
/frɪʤ/
(noun). tủ lạnh
vocab
brown
/braʊn/
(noun). màu nâu
vocab
a couple of days
/ə ˈkʌpəl ʌv deɪz/
(noun). một vài ngày
vocab
as soon as possible
/æz sun æz ˈpɑsəbəl/
(adv). sớm nhất có thể
vocab
experiment
/ɪkˈspɛrəmənt/
(verb). thử nghiệm
vocab
expect
/ɪkˈspɛkt/
(noun). trông chờ
vocab
taste
/teɪst/
(noun). mùi vị
vocab
adventurous
/ədˈvɛnʧərəs/
(adj). phiêu lưu
vocab
dish
/dɪʃ/
(noun). món ăn
vocab
stir fries
/stɜr fraɪz/
(noun). món xào
vocab
risotto
/ˌriˈsɔˌtoʊ/
(noun). cơm nấu theo kiểu Ý
vocab
react
/riˈækt/
(verb). phản ứng
vocab
quantity
/ˈkwɑntəti/
(noun). số lượng
vocab
huge
/hjuʤ/
(adj). to lớn
vocab
surprised
/səˈpraɪzd/
(adj). ngạc nhiên
vocab
delighted
/dɪˈlaɪtɪd/
(adj). vui mừng
vocab
welcome
/ˈwɛlkəm/
(verb). chào mừng
vocab
variety
/vəˈraɪəti/
(noun). đa dạng
vocab
available
/əˈveɪləbəl/
(adj). có sẵn
vocab
neighbour
/ˈneɪbər/
(noun). hàng xóm
vocab
confused
/kənˈfjuzd/
(adj). bối rối
vocab
road
/roʊd/
(noun). đường
vocab
freshly
/ˈfrɛʃli/
(adv). tươi ngon
vocab
several
/ˈsɛvərəl/
(noun). một số
vocab
idea
/aɪˈdiə/
(noun). ý tưởng
vocab
uncooked
/ʌnˈkʊkt/
(adj). chưa nấu chín
vocab
salad
/ˈsæləd/
(noun). rau trộn
vocab
deadly
/ˈdɛdli/
(adj). chết người
vocab