IELTS Online Test
Example NEW PATIENT’S ROAD
Answer Dawson Road
FULL NAME
Mike


WIFE’S FIRST NAME
Janet
CHILDRENS’ FIRST NAMES
1st

2nd 3rd 4th
ADDRESS
52 Dawson Road

Melbourne
HEALTH CARD NUMBERWIFE’S HEALTH CARD NUMBER
will give later
PREFERRED DOCTOR SELECTED


White

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley25Mình cần tìm last name của người đàn ông

=> Đáp án sẽ đến sau câu hỏi "could you give me your name?" của Receptionist

smiley5Người đàn ông trả lời "It’s Mike Jacobs" sau đó đánh vần last name "J-A-C-O-B-S "

=> Đáp án: Jacobs check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford