IELTS Online Test
FULL NAME
Peter Adrien

ADDRESS
Flat 5 53

  Street Finsbury
POSTCODEDATE OF BIRTH
8th July


HOME TEL
none
MOBILE TELPROOF OF RESIDENCE PROVIDED
a letter

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley26 Đáp án cần điền là tên riêng (Peter Adrien ___ )

=> Đáp án sẽ đến sau "What's your full name?" smiley2 Peter đã trả lời tên anh ta là "Peter Adrian Camden" Sau đó Will "How do you spell Camden?"

=> Yêu cầu Peter đánh vần tên mình ra "C-A-M-D-E-N" => Đáp án: Camden check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford