IELTS Online Test
Fruit Picking Application
Example
Surname of the applicant: Sophie Harries

Current address:

1

central

Hostel, Sydney
Contact phone number: 0452 832721
Age:

2

19


Preferred working location: near the

3

coast


Available to work in

4

August


Preferred to be paid by

5

hour


Type of fruit to pick up:

6

mango/mangoes


Health condition: used to have a problem with

7

back


Has medical

8

insurance


Doesn’t have a license for

9

truck/trucks


Accommodation arranged in a close

10

townĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley43 Mình cần biết về địa chỉ hiện tại của người phụ nữ

=> Đáp án sẽ có sau '' and where are you currently staying?'' (hỏi về nơi ở)

Đáp án là tên riêng của nhà nghỉ. smiley2 Theo Sophie, ''but now I am staying in Central Hostel, Sydney.''

=> Cô ấy đang sống ở Central Hostel (với những tên đơn giản thì người nói sẽ không đánh vần) => Đáp án: central check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford