IELTS Online Test

1

Vehicles with refrigerator were used to transport on the road.
D
1840

2

Ice was sold around the United States for the first time.
B
1799

3

Some kind of chemical refrigerant was found harmful to the atmosphere.
F
1973

4

The term ‘refrigerator’ was firstly introduced.
C
1803

5

Some chemicals were added to refrigerate wine.
A
1550

1

Vehicles with refrigerator were used to transport on the road.
D
1840

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Vehicles with refrigerator were used to transport on the road

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 Vehicles with refrigerator = cars with the refrigerating system

 were used to transport on the road = had been utilized to deliver and distribute milk and butter. 

Giải thích chi tiết

smiley26 Mặc cả câu hỏi đã được paraphrase nhưng mình vẫn có thể dựa vào các cụm 'vehicles with refrigerator' + 'transport' để locate được info vì đó là các cụm paraphrase khá đơn giản

Tiếp đến, ta phân tích info + chọn đáp án:

 Since 1840 cars with the refrigerating system had been utilised to deliver and distribute milk and butter. 

  • cars = vehicles

  • refrigerating system = refrigerator

  • had been utilized to = were used to

  • deliver and distribute = transport

=> Since 1840, cars with refrigerator were used to transport

=> Ứng với câu hỏi -> Chọn D check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford