IELTS Online Test

CAM11 - Listening Test 2

Enquiry about joining Youth Council
Example
Name: Roger Brown
Age: 18
Currently staying in a
1
hostel

during the week
Postal address: 
2
Buckleigh

 17,  Street, Stamford, Lincs
Postcode: 
3
PE97QT


Occupation: student and part time job as a
4
waiter


Studying
5
politics

(major subject) and history (minor subject)
Hobbies: does a lot of
6
cycling

 , and is interested in the
7
cinema


On Youth Council, wants to work with young people who are
8
disabled

 
Will come to talk to the Elections Officer next Monday at
9
4.30/4.30 pm/4:30/4:30 pm/16.30/16:30/4:30pm

pm
Mobile number:
10
07788136711ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Đáp án là một danh từ (sống ở đâu).

=> Bạn cũng để ý có từ currently (hiện tại) tức mình phải tìm nơi mà ông ấy đang sống, không phải đã sống hay có ý định sống trong tương lai.

smiley5 Khi official hỏi là "and where do you live, Roger?'' là mình biết đáp án sắp tới.

cross Tiếp, Roger nói là ''at the moment I'm looking for a flat to live''

=> Đây là thông tin đánh lạc hướng, bạn có thể điền nhầm là flat bởi bạn nghe thấy at the moment = currently nhưng ý ông ấy nói là hiện tại ông ấy đang tìm, ông ấy chưa sống ở đây

=> Loại flat

check Ở vế sau, ''so I'm in a hostel from Monday to Friday''

=> Nơi ông ấy đang sống hiện tại là hostel vào các ngày trong tuần (during the week)

=> Đáp án là hostel smiley18

cross Ngoài ra, Roger có nói thêm là "I go back to my parents' place at the weekend''

=> nhưng mình đang cần điền chỗ sống của Roger các ngày trong tuần, không phải cuối tuần

=> Loại

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford