IELTS Online Test

Cookery Classes
Focus
Other information

Example The food studio
How to

and cook with seasonal products
- Small classes - Also offers

classes - Clients who return get a

discount

Bond's cookery school
Food that is


- Includes recipes to strengthen your

- They have a free

. Every Thursday

The

Centre
Mainly

food
- Located near the

- A special course in skills with a

is sometimes available

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định loại từ cần điền là verb

>> Dự đoán thông tin là 1 động từ đi song song với từ cook (how to ____ and cook)

check Sau khi nhắc đến focus của Food Studio là seasonal products, người quản lý tiếp tục nói rằng the class will not only teach you how to cook them, they also show you how to choose them"

>> Có nghĩa là khi nghe thấy not only teach you how to cook, mình dự đoán sẽ có 1 động từ còn lại not only … but also … song song với từ cook

>> “Choose” smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford