IELTS Online Test

1

information about how non-scientists' assumptions about intelligence influence their behaviour towards others
B
Paragraph B

2

a reference to lack of clarity over the definition of intelligence
A
Paragraph A

3

the point that a researcher's implicit and explicit theories may be very different
D
Paragraph D

1

information about how non-scientists' assumptions about intelligence influence their behaviour towards others
B
Paragraph B

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question : information about how non-scientists'assumptions about intelligence influence their behaviour towards others

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 non-scientist = people - parents - job interviewers 

 assumptions about intelligence = implicit theories of intelligence & implicit theories of their children's language development &   such theories 

 influence = drive - determine - on the basis of 

Giải thích chi tiết

Với Linearthinking smiley18

smiley5Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được nội dung bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

information about how S + V : thông tin về cách mà…

  • non-scientists: Khả năng cao trong bài ko dùng từ “non-scientists” mà sẽ đưa ví dụ 1 số nhóm người thường ko phải nhà khoa học

  • influence: có thể có các synonym cùng mang nghĩa là ảnh hưởng/tác động

  •  behavior: minh chứng cụ thể về hành vi 

Step 2: Step 2: Tìm thứ imagine

  • ví dụ 1 số nhóm người thường ko phải nhà khoa học = people - parents - job interviewers

  • synonym cùng mang nghĩa là ảnh hưởng/tác động -> drive - determine - on the basis of

  •  behavior: minh chứng cụ thể về hành vi 

-> Đáp án: Paragraph A

Để hiểu rõ hơn ta đọc theo DOL’s Linearthinking smiley18 để nắm main idea:

Đoạn này là lý do đầu tiên trong 4 lý do giải thích cho people's conceptions of intelligence matter.

=> Lý do đầu tiên này là giả thuyết ngầm về sự thông minh drive the way in which people perceive and evaluate their own intelligence and that of others.

=> Những câu tiếp theo trong đoạn đưa ra hành vi của parents, jobb interviewers và peopletác động của những assumptions về intelligence lên hành động của họ đối với người khác (children, friends)

=> Main idea: Những assumptions về intelligence của non-scientists tác động lên hành vi của họ đối với người khác

=> Đáp án: Paragraph B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford