IELTS Online Test
Enquiry about booking hotel room for event

Example

Andrew is the Events Manager

Rooms
 • Adelphi Room

  • number of people who can sit down to eat: 

   1

   85
   

  • has a gallery suitable for musicians

  • can go out and see the 

   2

   roses
    in pots on the terrace

  • terrace has a view of a group of 

   3

   trees
   

 • Carlton Room

  • number of people who can sit down to eat: 110

  • has a 

   4

   stage
   

  • view of the lake

Options
 • Master of Ceremonies:

  • can give a 

   5

   speech
    while people are eating

  • will provide 

   6

   support
    if there are any problems

 • Accommodation:

  • in the hotel rooms or 

   7

   cabins
   

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley18 Xác định cần điền number chỉ số lượng người có thể ngồi ăn trong phòng

smiley25 Khi bạn nghe "Will you be having a sit-down meal or a buffet?" và tiếp tục nghe "Probably a sit-down." là biết đáp án chuẩn bị vào.

smiley43 Sau đó bạn nghe câu hỏi "And do you know how many people there’ll be?" và câu trả lời "Around eighty, I think."

>>> Một số bạn sẽ có xu hướng điền ngay "80". Tuy nhiên, đây là câu hỏi về số lượng người sẽ tham gia trong buổi tiệc chứ không phải số lượng người có thể ngồi ăn trong phòng.

Tiếp đó nghe "Well we have two rooms that can hold that number. One is the Adelphi Room. That can seat eighty-five, or hold over a hundred if people are standing for a buffet."

>>> Từ cần điền là: 85 check >>> Một số bạn tiếp tục phần vân với số 100, tuy nhiên, đây là số lượng người ở trong phòng nếu có tiệc đứng cross

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford